. . .

Điều khoản dịch vụ

Ngày có hiệu lực: 25/09/2023

QUAN TRỌNG:

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY NHƯ SỰ HÌNH THÀNH THỎA THUẬN VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYỀN HỢP PHÁP CỦA KHÁCH HÀNG, NGƯỜI DÙNG VÀ/HOẶC KHÁCH HÀNG.